Thông tin ứng viên
Định dạng file hồ sơ CV cho phép (doc, docx, pdf)